Visit Košice logo
°C
0

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – GDPR

 1. INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

 1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť Visit Košice

Môžete sa na nás obrátiť písomne na adrese Visit Košice Hlavná 59, 04001 Košice, alebo  e-mailom info@visitkosice.org

 1. ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH BEZPEČNOSŤ

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, tak aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).

 • Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.

 • Registračné údaje (meno, heslo) a nastavenie účtu, ak ste sa pred nákupom zaregistrovali.

 • Informácie o produktov a službách, ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Ide napríklad o údaje z objednávok, faktúr, úhrad, alebo o údaje z nákupného košíka.

 • Informácie o používaní nášho eshopu, o tom ako sa pri návšteve správate, stránky ktoré si čítate, odkazy na ktoré klikáte, spôsob akým prechádzate jednotlivé stránky. Tieto údaje zahŕňajú aj informácie o vašom zariadení (technické parametre, operačný systém, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač), informácie o IP adrese vášho zariadenia a z toho odvodenej geografickej polohy, ako aj údaje získané prostredníctvom súborov cookies a podobných technológií 

 • Údaje o čítaní nášho newslettra. Či vám boli správy doručené, čas otvorenia správ, obsah ktorý vás zaujal, odkazy v správach na ktoré ste klikli a údaje získané prostredníctvom súborov cookies a podobných technológií.

 • Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.

 • Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.

 • Technologické údaje a logy, ktoré sa zaznamenávajú v informačných systémoch počas vašich návštev na našej webovej stránke, alebo počas komunikácie. Tieto údaje zahŕňajú najmä statickú (trvalú), alebo dynamickú (dočasne pridelenú) IP adresu vášho zariadenia, údaje o operačnom systém, použitom prehliadači, čas a dĺžku trvania návštevy, alebo komunikácie.

 • Údaje súvisiace s návštevou našich obchodných a prevádzkových priestorov – obrazové záznamy (bez zvuku) z vašich osobných návštev v našich predajniach. (Informácie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov monitorujúcich verejne prístupné priestory predajní )  

Vaše osobné údaje chránime pomocou účinných bezpečnostných technológií aj organizačných opatrení. Všetky údaje sú šifrované, chránené novou generáciou firewallov a pravidelne zálohované. Prístup k nim majú iba profesionálne vyškolení zamestnanci a odborne preverení dodávatelia.

Viac informácií o technických a organizačných bezpečnostných opatreniach, ktoré sme zaviedli vám poskytneme na požiadanie. 

 1. ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým preto, aby sme vám umožnili pohodlný nákup, a aby sme vám objednaný tovar doručili. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, na základe nasledujúcich právnych základov:

Spracúvanie na základe súhlasu dotknutej osoby podľa. čl. 6 ods. 1. písm. a) nariadenia GDPR

 • Pre účely organizovania spotrebiteľských súťaží, ktorých sa môžete dobrovoľne zúčastniť ak splníte podmienky účasti v konkrétnej súťaži.

Spracúvanie na základe plnenie zmluvy podľa. čl. 6 ods. 1. písm. b) nariadenia GDPR

 • Pre účely objednávania a dodania tovaru (príprava a realizácia kúpnych zmlúv uzatvorených na diaľku)

 • Pre účely obchodnej komunikácie, v rámci prípravy a realizácie obchodných zmlúv, pri objednávaní tovaru, jeho doručovaní, ako aj poskytovaní súvisiacich informácií.

 • Pre účely registrácie na e-shope, ako krok ktorý na základe vášho rozhodnutia predchádza uzatvoreniu zmluvy a umožňuje vám pohodlnejšie opakované nákupy, získať prehľad o vašich objednávkach ako aj možnosť prístupu k vašim údajom a ich úpravám.

 • Pre účely poskytovania údajov pre doručenie tovaru kuriérom. Nami používané spoločnosti poskytujú služby podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách  vaše údaje následne spracúvajú ako tretia strana a to po dobu nevyhnutnú pre doručenie zásielok.

Spracúvanie na základe zákonnej povinnosti podľa. čl. 6 ods. 1. písm. c) nariadenia GDPR

 • Pre účely vybavovania reklamácií, podľa zákona č.  250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkové priestory

 • Pre účely vedenia účtovnej a daňovej agendy, podľa zákona č. 431/2002 a účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH a zákona č. 595/2003 o dani z príjmu

 • Pre účely bezpečnosti sietí a informačných systémov, podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a podľa čl. 32 nariadenia GDPR

 • Pre účely vybavovania žiadostí dotknutých osôb, súvisiacich s uplatňovaním práv v rámci ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR.

Spracúvanie na základe oprávneného záujmu, ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ podľa. čl. 6 ods. 1. písm. f) nariadenia GDPR

 • Pre účely overovania spokojnosti zákazníkov, v súvislosti s priebehom posledného nákupu.

 • Pre účely komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí, v súvislosti s vašou interakciou na nami publikovaný obsah prostredníctvom našej fanúšikovskej stránky, web stránky, newslettra, blogu a pod.

 • Pre účely vedenie právnej agendy, súvisiacej preukazovaním, obhajovaním a uplatňovaním právnych nárokov.

 • Pre účely monitorovania našich obchodných a prevádzkových priestorov kamerovým systémom, určeného na ochranu majetku prevádzkovateľa i zákazníkov a ochranu zdravia a života osôb nachádzajúcich sa v priestoroch predajní.

  1. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

Kuriérske a prepravné spoločnosti

 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica,

 IČO: 36 631 124

Marketingové agentúry a call centrá

 • IDEA ELEMENT, s.r.o., Urbánková 10, 040 01 Košice

Poskytovatelia IT služieb

 • Blue Lemons s.r.o., Továrenská 3436/8, 040 01 Košice - webhosting a správa e-shopu

Ďalej advokátske a právne kancelárie, účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia, znalci a súdni znalci, inkasné spoločnosti a exekútori, súdy a orgány činné v trestnom konaní.

 1. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak vaše údaje spracúvame na základe súhlasu, budeme ich spracúvať počas trvania vášho súhlasu maximálne však po dobu 3 rokov. Po uplynutí tejto lehoty ich zlikvidujeme. Táto lehota môže byť aj kratšia napríklad:

 • V prípade zobrazovania behaviorálnej reklamy podľa typu inzertného systému 6 mesiacov až 3 roky.

 • V prípade cookies 13 mesiacov odo dňa poslednej návštevy

Ak vaše údaje spracúvame na základe plnenie zmluvy, budeme ich spracúvať po dobu platnosti zmluvy a 5 rokov po jej ukončení.

Ak vaše údaje spracúvame na základe zákonnej povinnosti, budeme ich spracúvať po dobu, ktorú určuje príslušný legislatívny predpis.

 • V prípade účtovníctva je táto doba 10 rokov.

 • V prípade reklamácií je táto doba 2 roky od reklamácie.

 • V prípade kybernetickej bezpečnosti je táto doba 12 mesiacov.

Ak vaše údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu, ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ budeme ich spracúvať po dobu nevyhnutne nutnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

 • V prípade kamerových systémov je táto doba 72 hodín.

 • V prípade preukazovania, obhajovania a uplatňovania právnych nárokov do doby po ktorej budú premlčané. (pre občiansko-právne spory 3 roky)

  1. VAŠE PRÁVA SÚVISIACE S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.

 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.

 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.

 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte, budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.

 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

 • Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

  1. KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Vaše práva si môžete tiež uplatniť písomne na adrese Visit Košice, Hlavná 59, 04001 Košice

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme vás o tom, aj o dôvodoch informovať. 

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.